Heinz Haßfeld

 

   Perry Rhodan - Datenblätter I. Auflage

Datenblatt zu Heft 1096

Datenblatt zu Heft 1128

Datenblatt zu Heft 1428

Datenblatt zu Heft 1892

Perry Rhodan - Band 1096 PRR 87

Leichter Kreuzer
der CRUSADER-Klasse

Perry Rhodan - Band 1128 PRR 95
Transportraumschiff
der GIGANT-Klasse

Perry Rhodan - Band 1428 PRR 169
Die Basis
Die BASIS-Fragmente

Perry Rhodan - Band 1892 PRR 285
Sphärenrad
der Nonggo

   Perry Rhodan - Datenblätter IV. Auflage

Datenblatt zu Heft 271

Datenblatt zu Heft 275

Datenblatt zu Heft 291

Datenblatt zu Heft 311

Perry Rhodan - Band 271 PRR 91

Raumschiff
der T
wonoser

Perry Rhodan - Band 275 PRR 92
Werftplattform
KA-PREISWERT

Perry Rhodan - Band 291 PRR 96
Multi-Duplikator
der MDI

Perry Rhodan - Band 311 PRR 101

Frachtraumschiff der WHISTLER-Klasse

Datenblatt zu Heft 315

Datenblatt zu Heft 323

 

 

Perry Rhodan - Band 315 PRR 102

Traktorstrahlprojektor

Perry Rhodan - Band 323 PRR 104
Experimentalraumschiff
der G
urrads